skip to Main Content

+31(0)252 - 623 523 info@clubstorage.nl

NR.1 IN LOCKERS  |   24/7 BEREIKBAAR  |   LEVERING BINNEN 2 WEKEN   |   MEER DAN 100 LOCATIES

Algemene voorwaarden Clubstorage

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Lockerbox ClubStorage kluisjes en op alle met The Suicide Club (hierna te noemen de exploitant) gesloten overeenkomsten betreffende het in bewaring geven van voorwerpen, kleding, tassen, geld en/ of waardepapieren, hierna te noemen “voorwerpen”, in de kluisjes.
 • Op alle door de exploitant gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbieding en acceptatie van  voorwerpen.

 • Het is verboden voorwerpen in het kluisje te bewaren en/of op te slaan die gevaar en/of overlast kunnen veroorzaken. De exploitant heeft het recht dat voorwerpen aan de exploitant of diens personeel worden getoond, voordat de voorwerpen in het kluisje worden gedeponeerd. De exploitant of diens personeel, heeft het recht om te weigeren bepaalde voorwerpen waarvan zij meent dat deze gevaarlijk kunnen zijn of overlast kunnen veroorzaken in het kluisje te deponeren.
 • De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in het kluisje opgeborgen voorwerpen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst met de exploitant komt tot stand zodra de gebruiker het kluisje in gebruik heeft genomen overeenkomstig de door de exploitant in de gebruiksinstructie aangegeven procedure
 • Een van sub 3.1 afwijkende overeenkomst of toezegging is uitsluitend en alleen rechtsgeldig en voor de gebruiker afdwingbaar, indien de exploitant deze schriftelijk met de gebruiker is aangegaan.
 • De gebruiker verplicht zich te houden aan de schriftelijke en/of mondelinge gebruiksinstructies met betrekking tot de kluisjes en het sleutelgebruik.

Artikel 4 Inspecteren, verwijderen en vernietigen  van voorwerpen.

 • De exploitant is bevoegd om het kluisje te openen. De exploitant mag in bewaring gegeven voorwerpen onderzoeken, ook indien de voorwerpen in een gesloten tas, koffer of dergelijke aan ons zijn toevertrouwd.
 • Voorwerpen die naar het oordeel van de exploitant gevaarlijk zijn of overlast kunnen opleveren, zoals explosieven, chemicaliën, bederfelijke waar, mogen op kosten van de gebruiker vernietigd of verwijderd dan wel verkocht worden, zonder dat de gebruiker ter zake enige vordering geldend kan maken.

Artikel 5 Afhalen van voorwerpen

 • De voorwerpen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden en voor het verstrijken van de termijn waarvoor bewaring is overeengekomen, dan wel het kluisje ter beschikking is gesteld. De voorwerpen worden slechts afgegeven nadat de verschuldigde tarieven volledig zijn voldaan.
 • De voorwerpen worden teruggegeven aan degene die de sleutel van het betreffende kluisje kan overdragen. De exploitant is tegenover een ieder gekweten, indien exploitant zonder enig onderzoek de voorwerpen afgeeft aan eenieder

6    Artikel 6 Sleutel verloren/gebroken

Bij het verlies of breuk van de sleutel, wordt de betaalde borg door de exploitant ingehouden en worden de

voorwerpen alleen afgegeven als de gebruiker haar recht daarop naar ons oordeel heeft bewezen.

Exploitant is in dat geval bevoegd:

 1. De identiteit van de gebruiker vast te stellen aan de hand van zijn paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs en daarvan een fotokopie te maken;
 2. De voorwerpen niet eerder af te geven dan aan het einde van de in artikel 5, lid 1 bedoelde termijn;
 3. Eventueel te verlangen dat een bedrag aan administratiekosten als is aangegeven wordt voldaan;
 4. En zonodig alvorens de voorwerpen af te geven, te verlangen dat een door exploitant te bepalen waarborgsom wordt betaald ter grootte van de waarde van de voorwerpen. De waarborgsom wordt gerestitueerd na vijftien maanden of zoveel eerder als het recht der gebruiker op de voorwerpen voldoende is komen vast te staan.

Artikel 7 Overschrijding bewaar- of verhuurtermijn

 • Indien de voorwerpen niet zijn afgehaald binnen de termijn waarvoor de bewaring is overeengekomen dan wel het kluisje ter beschikking is gesteld, is exploitant bevoegd om de voorwerpen elders en/of tegen een hoger tarief op te slaan.
 • Indien na de in lid 1 bedoelde termijn drie maanden verstreken zijn zonder dat de voorwerpen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en 6 zijn afgehaald, is exploitant gerechtigd deze voorwerpen te verkopen of te vernietigen zonder dat de gebruiker enige vordering geldend kan maken. In geval van verkoop blijft de opbrengst, onder aftrek van de opslag- en andere  gemaakte kosten, gedurende ten hoogste één jaar na de in de vorige zin bedoelde termijn ter beschikking van de gebruiker.
 • De exploitant is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van de bewaar- of huurtermijn en/of ingevolge van het verkopen en/of vernietigen van de voorwerpen conform het bepaalde in sub 7.2

Artikel 8 Aansprakelijkheid.

 • Het gebruik van een kluisje geschiedt altijd op eigen risico, de exploitant kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verliezen van de sleutel of het achterblijven van voorwerpen na gebruik.
 • De exploitant is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens ingeval aan de exploitant opzet of grove schuld kan worden verweten. Ingeval bij onherroepelijke gerechtelijke uitspraak geoordeeld zou worden dat de exploitant aansprakelijk is voor schade, dan is hij nimmer voor meer aansprakelijk dan € 200,- per gehuurd kluisje.
 • De gebruiker dient alvorens het kluisje in gebruik te nemen, te controleren of het kluisje leeg en schoon is en naar behoren functioneert. Ingeval de gebruiker voorwerpen aantreft, is de gebruiker jegens de exploitant verplicht om deze af te geven bij de exploitant van het kluissysteem of diens personeel.
Back To Top