skip to Main Content

+31(0)252 - 623 523 info@clubstorage.nl

NR.1 IN LOCKERS  |   24/7 BEREIKBAAR  |   LEVERING BINNEN 2 WEKEN   |   MEER DAN 100 LOCATIES

Disclaimer

 

Clubstorage betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten. Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Links

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Clubstorage heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Clubstorage aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Copyright

Clubstorage behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van Clubstorage verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Clubstorage mag zonder schriftelijke toestemming van Clubstorage openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding.

Aanvaarding

Deze disclaimer is van toepassing – u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven – indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico

Het gebruik van de website brengt ook verantwoordelijkheden mee. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Clubstorage hecht veel waarde aan de bescherming van personen tegen onnodig of ongeoorloofd gebruik van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens en hanteert daarom het hieronder weergegeven privacybeleid dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Registratie van persoonsgegevens

Deze website biedt de bezoeker de mogelijkheid zich in te schrijven voor winacties en tevens met de inschrijving gebruik te maken van functionaliteiten op de website. De met het oog daarop te verstrekken gegevens worden opgenomen in een door Clubstorage gevoerde registratie van persoonsgegevens, welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

De hiervoor bedoelde persoonsgegevens worden vastgelegd en gebruikt voor de berichtgeving in het kader van winacties. Clubstorage NL BV gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en -marktonderzoeken, administratie en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Back To Top